V případě předčasného splacení Úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno:

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení Úvěru,

b) v období, pro které není stanovena u Úvěru pevná zápůjční úroková sazba,

c) u Úvěru s pevnou úrokovou sazbou do 3 měsíců poté, co Vám věřitel sdělil novou výši pevné úrokové sazby pro nové období,

d) u Úvěru v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o Úvěru nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet Úvěr,

e) v případě, kdy budete splácet až 25 %  celkové výše Úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o Úvěru.

V případě předčasného splacení Úvěru v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto Úvěrem, nebo kterou byl tento Úvěr zajištěn, jste oprávněn zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o Úvěru je delší než 24 měsíců, V takovém případě věřiteli vzniká právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše Úvěru, maximálně však částku 50.000 Kč.

Výše náhrady nákladů věřitele nesmí přesáhnout částku úroku, kterou byste zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba.

Banka také nebude požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, kdy splácíte Úvěr v cizí měně a kdy si splácení vzhledem ke zvýšení kurzu, nebudete moci dovolit,

V ostatních případech si Věřitel započte do účelně vynaložených nákladů na Úvěr:

a) cenu zdrojů pro dané období úrokové sazby na trhu v době, kdy Vám byl předložen návrh smlouvy o Úvěru. Cenou zdrojů se rozumí referenční úrokové sazby pro hypotéky (tržní sazby) pro dané období fixace, které jsou zveřejňovány na internetové stránce Banky v dokumentu List úrokových sazeb pro osobní klientelu.

Vaše cena zdrojů bude uvedena v úvěrové smlouvě a při změně úrokové sazby v příloze k úvěrové smlouvě ve formě Oznámení. Náklady na cenu zdrojů se stanoví jako součin částky mimořádné splátky a rozdílu mezi referenční sazbou Banky uvedenou v uvěrové smlouvě (Oznámení při změně úrokové sazby) a referenční sazbou Banky v den převzetí žádosti o předčasné splacení  Bankou x počet dní do konce fixace úrokové sazby/36000, přičemž platí, že Banka uplatní náklady na cenu zdrojů jen v případě kladného rozdílu. V případě záporného rozdílu Vám nehradí žádnou úhradu.

b) věcné a osobní náklady vynaložené Bankou na zpracování žádosti o mimořádnou splátku Vašeho Úvěru, stanovené paušální částkou Kč 1.500

c) v případě využití služeb zprostředkovatele odměna věřitelem vyplacená zprostředkovateli za zprostředkování uvedená v bodě 2 tohoto dokumentu, respektive její poměrná část odpovídající poměru počtu měsíců doby zbývajících do konce dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby a počtu měsíců smluvně dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby (počet měsíců zbývajících do konce prvního období fixace/počet měsíců prvního období fixace x částka odměny zprostředkovatele) v případě, kdy předčasně Úvěr splatíte zcela.

V případě částečného splacení Úvěru bude hrazena náhrada odměny odpovídající poměru částky částečné předčasné splátky k částce zůstatku Úvěru ke dni předčasného splacení a současně se bude jednat o poměrnou část odpovídající poměru počtu měsíců doby zbývajících do konce dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby a počtu měsíců smluvně dohodnutého prvního období fixace úrokové sazby (počet měsíců zbývajících do konce prvního období fixace/počet měsíců období fixace x částka odměny zprostředkovatele stanovená koeficientem poměru částky částečné předčasné splátky/částky zůstatku úvěru ke dni předčasného splacení)

d) další náklady, které věřitel vynaložil, aby pro Vás Úvěr zajistil (správní poplatky, cenu služeb souvisejících s Úvěrem, které hradila Banka).

Pro uskutečnění mimořádné splátky spotřebitel předloží Bance žádost o předčasné splacení. O předčasné splacení – částečné nebo úplné – formou mimořádné splátky lze požádat kdykoliv v průběhu trvání spotřebitelského úvěru. Provedení předčasného splacení je zdarma.

Někteří klienti, kteří se dostanou do problémů se splácením, přestanou komunikovat s bankou a čekají, co se stane. Toto je ten nejhorší scénář řešení situace. Pokud banku neinformujete, nemůže vědět, že se vaše situace změnila a jak.

Dostanete-li se do situace, kdy budete mít problémy se splácením, ihned kontaktujte svého hypotečního poradce. Banka se bude vždy snažit s vámi najít vhodné řešení stávající situace a bude při řešení vašich problémů mnohem vstřícnější, než když budete dělat „mrtvého brouka“. Rozhodně se vyplatí řešit situaci včas a ne až v době, kdy dlužíte několik splátek.

Není-li úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti splácen včas, má banka právo na úhradu takového úvěru z výtěžku prodeje zástavy. Je-li na nemovitosti zajištěno více úvěrů, splácí se zajištěné úvěry postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv. Zástavu lze prodat na návrh banky ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Je-li úvěr zajištěn více zástavami, může banka navrhnout prodej kterékoliv z nich nebo, je-li to třeba k úhradě dluhu, může navrhnout i prodej více nebo všech těchto zástav. Rozdíl mezi výtěžkem prodeje nemovitosti a výší dlužné částky je banka povinna dlužníkovi vrátit. Naše banka ovšem vždy upřednostňuje dohodu s klientem a prodej nemovitosti je až posledním řešením.

Hypotéka je v případě úmrtí dlužníka součástí dědictví a je předmětem dědického řízení. Po jeho ukončení přejde dluh z původního dlužníka na dědice, který se stane dlužníkem místo zemřelého.

Pokud dlužník nebyl ze smlouvy o úvěru zavázán sám, ale měl spoludlužníka, což je velice častý případ (např. manželé nebo partneři, kteří si spolu danou nemovitost pořizují), spoludlužník je z úvěru samozřejmě zavázán i po smrti druhého ze spoludlužníků, na jeho povinnostech se nic nemění.

Spoludlužník nebo pozůstalí musí co nejdříve o úmrtí informovat banku a úmrtí doložit úmrtním listem a pokračovat ve splácení dluhu i v průběhu dědického řízení. V případě, že zemřelý klient banky neměl žádného spoludlužníka, přihlásí banka svou pohledávku do dědického řízení.

Ve splácení úvěru je nutné pokračovat až do vyřízení dědického řízení. V případě, že jsou přerušeny splátky bez komunikace s bankou, banka pozůstalému spoludlužníkovi nebo dědicům účtuje sankční poplatky z prodlení. Splácet může buď někdo z případných dědiců, nebo tzv. správce dědictví, který je ustanovený soudem.

Pokud chce majitel nemovitosti zabezpečit, aby v případě jeho úmrtí nepřišli pozůstalí o nemovitost nebo nebyli neúměrně zatíženi splátkami úvěru, je vhodné sjednat životní pojištění. V případě dlužníkova úmrtí je pak třeba co nejdříve ohlásit pojišťovně pojistnou událost.

Hypotéka je finanční závazek na mnoho let a může se stát, že nároky na bydlení se změní. Důvody mohou být různé – ať už potřeba většího prostoru pro nový přírůstek do rodiny nebo stěhování za novým zaměstnáním. Není třeba se těchto životních změn bát. Pro tento účel banka vystaví souhlas s předčasným splacením úvěru vč. vyčíslení aktuálního zůstatku závazku, který pak slouží také jako podklad pro vyhotovení kupní smlouvy. Bude-li zůstatek hypotéky uhrazen z kupní ceny, banka vydá potvrzení o zániku zástavního práva, které je podkladem pro vymazání zástavního práva z katastru nemovitostí.

Standardním, i když méně častým případem, je změna zástavy – tedy výměna nemovitosti, kterou je hypotéka zajištěna, za jinou. V případě, že nově navrhovaná zástava je pro banku akceptovatelná a má dostatečnou zástavní hodnotu s ohledem na zůstatek hypotečního úvěru, banka provede změnu zástavy. Je třeba podat žádost o změnu smluvních podmínek, dodat aktuální výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy a odhad obvyklé ceny nové nemovitosti vyhotovený smluvním odhadcem banky. Banka si účtuje poplatek v souvislosti se změnou smluvních podmínek.

V manželství, pokud není vaše společné jmění manželů (SJM) upraveno jinak, například předmanželskou smlouvou, všechny závazky a majetek, který v manželství nabudete, se automaticky stane majetkem společným. Pokud se rozvádíte, dohodněte se s partnerem či partnerkou na zrušení společného jmění manželů, a to dohodou sepsanou u notáře. Poté bude vaše nová hypotéka jen vaším závazkem a nabytá nemovitost jen ve vašem vlastnictví.

V případě rozvodu manželů musí dojít k vypořádání společného jmění manželů, tj. mimo jiné je třeba se dohodnout, kdo z manželů bude nadále hypotéku splácet. Nejjednodušším řešením je samozřejmě písemná dohoda manželů. Pokud se manželé sami nedokážou dohodnout a dohodu nesepíší, mohou požádat o rozhodnutí soud. Soudní řízení je však zdlouhavé a nákladné.

Mohou-li tedy manželé – spoludlužníci předložit bance rozvodový rozsudek a dohodu nebo rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů, mohou požádat o vyvázání jednoho ze spoludlužníků ze smlouvy o hypotéce. Ten, který zůstává dlužníkem, pak bance doloží svůj příjem a banka přezkoumá jeho bonitu, tj. schopnost samostatně splácet úvěr. V případě nízkého příjmu je možné přistoupení dalšího dlužníka – např. nového partnera nebo člena rodiny. Ti pak také doloží své příjmy. Pokud jsou příjmy osob, které zůstávají v hypotečním úvěru a/nebo do něj nově vstupují, dostatečné, je možné jednoho z původních spoludlužníků (bývalého manžela/bývalou manželku) z hypotéky vyvázat.