A

Americká hypotéka

Neúčelový hypoteční úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti.

Anuitní splátka

Splátka v neměnné výši pravidelně placená po definované období. Anuita se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků a je vypočtena tak, aby poklesy ve splátkách úroků vyplývající z klesající jistiny byly kompenzovány nárůsty ve splátce jistiny. Nejčastější frekvence splátek je měsíční.


B

Bonita

Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.


D

Dlužník

Dlužníkem je osoba, které byl úvěr poskytnut, a které vznikla povinnost podle podmínek úvěrové smlouvy tento úvěr splatit, a to včetně příslušných plateb (tím jsou zejména úroky, ale i případné úroky z prodlení a další sankce).

Domácnost

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně se dělí o náklady na potřeby pro fungování společného bydlení.


F

Fixní období

Období, na které je sjednaná úroková sazba fixována. Po dobu fixace hypotéky se tedy úroková sazba nemění. Po uplynutí fixního období dochází k její změně.

Fixní úroková sazba

Úroková sazba platná v celém fixním období, tj. do uplynutí sjednané fixace ve smlouvě o hypotečním úvěru.


G

Geometrický plán

Technický podklad a nedílná součást všech listin (např. kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouvy atd.), podle nichž má být proveden zápis do Katastru nemovitostí ČR, potřebuje-li předmět zápisu zobrazit v katastrální mapě. Musí se vyhotovit vždy, pokud dojde na části pozemku ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí. O zápis do KN žádá vlastník parcely, na které změny proběhly.


J

Jistina

Objem prostředků, které si dlužník půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající část úvěru, kterou dlužník věřiteli ještě neuhradil.


L

Lineární splátka

Pohyblivá pravidelná splátka úvěru po definované období, která se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků a je vypočtena tak, aby výše splátky jistiny byla neměnná a výše úroků se průběžně měnila v závislosti na již splacené jistině. Celková lineární splátka se tedy v průběhu splácení postupně snižuje.


M

Mimořádná splátka

Předčasná (nebo mimořádná) splátka je částečné nebo úplné splacení úvěru před dohodnutým termínem splatnosti.


O

Období fixace úrokové sazby

Sjednané období, ne kratší než 1 kalendářní rok, po které bude úvěr úročen pevně dohodnutou úrokovou sazbou. Po uplynutí tohoto období bude úroková sazba nově dohodnuta s dlužníkem s přihlédnutím k aktuálním podmínkám trhu.

Obvyklá cena

Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, s výjimkou vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.

Odhad nemovitosti

Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Osobní data klienta

Údaje o osobě, které je Banka povinna nebo oprávněna zjišťovat pro jednoznačnou identifikaci Klienta v souvislosti s poskytováním bankovních služeb, včetně data narození nebo rodného čísla Klienta a trvalého nebo jiného pobytu. Citlivé údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů jsou pro potřeby této definice vyloučeny.


O

Odhad nemovitosti

Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky. Na základě ocenění nemovitosti stanovuje banka cenu obvyklou, tj. cenu, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.


P

p.a.

per annum = ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Pohyblivá úroková sazba

Úroková sazba konstruovaná jako základní sazba odvozená od jednoměsíční tržní sazby PRIBOR plus marže, která je sjednána jako pevná, tj. neměnná po celou dobu splatnosti úvěru. Úroková sazba se může měnit každý měsíc v závislosti na změně tržní sazby.

Pojištění nemovitosti

Nemovitost sloužící jako zástava hypotečního úvěru musí být pojištěna proti živelným rizikům na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění pokrylo náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu. Pojištění musí vždy zahrnovat tato rizika – požár, výbuch, úder blesku, vichřice nebo krupobití, poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení. Nemovitosti v záplavovém pásmu musí být pojištěny proti povodni.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate. Úroková sazba pro prodej depozit v CZK na pražském mezibankovním trhu vyhlašovaná přibližně v 11:00 hodin dopoledne Českou národní bankou dva pracovní dny před začátkem úrokového období a platná pro příslušné úrokové období.


R

Refinancování úvěru

Splacení úvěru poskytnutého jinou bankou novým úvěrem.

RPSN a vypočet RPSN

Roční procentní sazba nákladů úvěru: Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/Klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/Bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.


S

Sankční úrok

Sankční úrok je úrokem z prodlení, tj. sankcí za splátky úvěru, které dlužník neuhradí včas. Sazba sankčního úroku je uvedena v Sazebníku.

Sazebník

Sazebník bankovních poplatků vyhlašovaný Bankou a zveřejňovaný v provozovnách Banky a na internetové stránce Banky.

Score

Score je výsledek procesu „Credit scoring“, což je hodnocení klientů s využitím matematických metod, pomocí kterých banka předvídá pravděpodobnost selhání klienta-žadatele při splácení úvěru. Banka na základě statistických informací kvantifikuje všechny proměnné týkající se všech žadatelů o úvěr, které se vztahují k jeho schopnosti splácet úvěr. Stanoví tedy počet bodů pro každou jeho osobní charakteristiku. Credit scoring počítá úroveň rizika a snižuje úroveň subjektivního posouzení v rámci rozhodování o úvěrovatelnosti žadatele.

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek. V případě splácení hypotéky dostane klient společně s nabídkou také splátkový kalendář, a to na celé období fixace hypotéky.

Splatnost

Datum, ke kterému má dlužník povinnost věřiteli/bance zaplatit určitou částku. Datum splatnosti jednotlivých splátek úvěru je uveden v úvěrové smlouvě. Celková splatnost úvěru je datum, do kterého musí být uhrazen celý dluh.


U

Úroková sazba

Cena půjčených peněz v určité měně. Obvykle se vyjadřuje jako roční úroková sazba, tj. v procentech za rok. U hypotečního úvěru můžete volit obvykle mezi dvěma typy úrokových sazeb. Fixní a tzv. plovoucí neboli pohyblivou úrokovou sazbu. V průběhu splácení hypotéky lze dle smluvně stanovených podmínek přejít z jednoho typu úrokové sazby na druhý.

Související termín:
-IBOR Interbank Offered Rate.

Úroková sazba pro prodej depozit na dané úrokové období kotovaná na příslušném mezibankovním trhu, např. PRIBOR, EURIBOR, LIBOR nebo další.

Úvěrové registry

Úvěrový registr je databáze, kde jsou shromážděny informace o klientech institucí, kteří mají problémy se splácením svých pohledávek, nebo jen pohledávky mají. Prostřednictvím úvěrových registrů si pak instituce tyto informace o svých klientech vyměňují (zejména o platební morálce a schopnosti splácet - bonitě).

Bankovní registr klientských informací (BRKI)
Provozovatelem je Czech Banking Credit Bureau. V registru je obsaženo jméno klienta, rodné číslo, adresa, dále počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků. Tyto informace jsou v registru uloženy od zaplacení pohledávky maximálně 4 roky.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
Provozovatelem je zájmové sdružení právnických osob Leasing & Loan Credit Bureau. Registr obsahuje jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu bydliště, dále údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištěn. Informace jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Bankovní a nebankovní registr své informace sdílejí.

Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS
Databáze SOLUS je externí informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o klientech fyzických osobách - občanech a fyzických osobách podnikatelích (Solus FO) nebo o klientech fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách (Solus IČ), kteří neplní závazky vůči některému ze členů sdružení. Obsahem databáze jsou pouze informace negativního charakteru.

Centrální registr úvěrů
Jeho garantem je Česká národní banka, účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí v České republice. Jsou v něm obsaženy informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Nejsou v něm evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty)


V

Vinkulace pojištění nemovitosti

Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch banky. Pokud dojde k pojistné události na zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance. Banka pak klientovi uvolní peněžní prostředky z pojistného plnění formou účelového čerpání na uvedení nemovitosti do původního stavu.

Výpočet hypotéky

Do výpočtu nákladů na splácení hypotečního úvěru je třeba zahrnout nejen zaplacené úroky, ale i poplatky spojené s hypotékou. Výpočet je možné provést na kalkulačce.

Vývoj hypoték

Vývoj na trhu s hypotečními úvěry. Zahrnuje sledování vývoje úrokových sazeb na trhu, ale i počty a objemy hypoték poskytnutých celkem v České republice. Viz www.hypoindex.cz.


Z

Zástavní právo

Slouží k zajištění úvěru pro případ, že dluh nebude splněn včas. V tomto případě může věřitel dosáhnout splacení své pohledávky z výtěžku prodeje zástavy. Nejčastěji se zástavní právo využívá u hypoték určených na financování nemovitosti, kdy je pro banky zástavou samotná financovaná nemovitost. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství dluhu, tj. v případě hypotečního úvěru na úroky.