Na této stránce naleznete důležité právní informace v následujím sledu.


Základní informace o Provozovateli

Provozovatelem webové stránky lepsihypo.cz je:

Expobank CZ a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476
Praha 5, Vítězná 126/1
PSČ 150 00
IČ: (+420) 148 93 649
Tel.: (+420) 233 233 233
Web.: www.expobank.cz

Pravidla přístupnosti jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., tak, aby splňovaly pravidla přístupnosti a funkčnosti dle metodik W3C a zákona č. 365/2000sb. o informačních systémech veřejné správy.

Pro vývoj stránky byl použit značkovací jazyk HTML5 a kaskádových stylů CSS.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3, kde bylo dbáno na zpětnou kompatibilitu starších standardů.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Webové stránky jsou za použití Twitter Bootstrap responsivní a tím multiplatformní od mobilních zařízení až po zařízení s rozlišením nad 1200px horizontálně. Dále jsou využívány knihovny jQuery a UI jQuery.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Odeslání kontaktního formuláře na stránkách www.lepsihypo.cz může být ze strany Provozovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů *Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Obsah Stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován Expobank CZ a.s. v souladu s právním řádem České republiky.

Předávání osobních údajů

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese info@expobank.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics
Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

CrazyEgg
Tento web používá analytický nástroj CrazyEgg, který umožňuje zaznamenávat aktivitu uživatele (kliknutí). Získaná data jsou převáděna do heatmapy znázorňující intenzitu dle počtu kliků na webu. Informace získané pomocí tohoto nástroje pomáhají tvůrcům webu k jeho kontinuálnímu zlepšování a rozvoji. CrazyEgg nezaznamenává žádné osobní a citlivé údaje vyplňované jakýmkoliv způsobem na tomto webu. CrazyEgg nezaznamenává vaše chování na jiných webech než www.lepsihypo.cz. Pro více informací navštivte stránku provozovatele spol. CrazyEgg, Inc. na webových stránkách www.crazyegg.com.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.lepsihypo.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Autorská práva

V souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, je Provozovatel oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.lepsihypo.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.lepsihypo.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Informace

Informace obsažené na Stránkách nejsou právním, daňovým či ekonomickým doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nemají povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv finančního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci.

Expobank a.s. nepřezkoumává a neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Expobank CZ a.s., jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na těchto www stránkách.

Bez záruky

Expobank CZ a.s., její vedení, zaměstnanci nebo poradci neodpovídají ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto Stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Expobank CZ a.s.

Expobank CZ a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.lepsihypo.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Expobank CZ a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.


* Uživatel: Návštěvník webových stránek www.lepsihypo.cz a případný zájemce o produkty a služby Expobank CZ a.s.